Kasem Bundit University

เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ปรัชญา

ริเริ่มคุณค่า สร้างสรรค์คุณธรรม พัฒนาคุณประโยชน์

ปณิธาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีปณิธานที่แรงกล้าที่ต้องการผลิตสถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน และนักออกแบบนิเทศศิลป์ ที่มีความรู้และความสามารถในเชิงวิชาการ วิชาชีพ โดยคำนึงถึงหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณวิชาชีพ ปรัชญา และอุดมการณ์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ผลงานทางวิชาการ และผลงานการออกแบบของนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ ของคณะฯ สู่สาธารณชน

วิสัยทัศน์

พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ทางเลือก ผลิตนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) ทางการออกแบบ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคมพลวัต สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเป้าประสงค์หลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบัณฑิตด้านผลงานวิชาการ ด้านภาพลักษณ์ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ คณะฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ด้านบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ (IDEA KASEM) ดังนี้
  • มีความคิดในตัวเองและเป็นผู้มีแรงบันดาลใจ(Initiative & Inspiration)
  • พัฒนาอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง (Development)
  • มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ (Excellence)
  • มีทัศนคติในเชิงบวกและตระหนักและเห็นคุณค่าของความสำคัญด้านต่างๆ (Attitude & Awareness)
  • ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ (Keep on Learning and being creative)
  • สามารถปรับตัวในการทำงาน (Adaptability)
  • มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมร่วมพัฒนาท้องถิ่น (Social responsibility)
  • เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่นกระตือรือร้น (Engaging/ Energetic)
  • มีจริยธรรม คุณธรรมวุฒิภาวะ ที่พร้อมกับการดำรงตนอย่างเข้มเข็ง มีความสุข (Morality/ Maturity)
 2. ด้านผลงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นในเชิงปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้าน
  • ธุรกิจบริการ
  • ศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์และแฟชั่น
  • การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • อนุรักษ์ต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
 3. ด้านภาพลักษณ์สังคมรับรู้และให้การยอมรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในด้าน
  • เรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยความอบอุ่นและความผูกพันที่เกิดจาประชาคมใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม
  • สนุกอย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมที่หลากหลาย
  • สร้างนักออกแบบ-นักคิด ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติที่ พึงประสงค์บนพื้นฐานเกณฑ์สมรรถนะของคณะและมหาวิทยาลัย
  • สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญในการศึกษาและทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะของศิลปะและวัฒนธรรม ทำนุบำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเหมาะสม

ยุทธศาสตร์

ในการกำหนดกรอบชี้นำการกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ทั้งนี้กลยุทธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4เป้าประสงค์หลัก 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

เป้าประสงค์หลัก ประกอบด้วย

 1. เป้าประสงค์ด้านหลักสูตรและนักศึกษา
  1. 1.1 เป้าประสงค์ด้านหลักสูตร (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
  2. 1.2 เป้าประสงค์ด้านบัณฑิต (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
 2. เป้าประสงค์ด้านผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
 3. เป้าประสงค์ด้านงานบริการวิชาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
 4. เป้าประสงค์ด้านบริหารจัดการ
  1. 4.1 เป้าประสงค์ด้านภาพลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
  2. 4.2 เป้าประสงค์ด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์การ (ยุทธศาสตร์ที่ 6)
  3. 4.3 เป้าประสงค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ 7)