Kasem Bundit University

การค้นคว้าวิจัย


คณาจารย์ที่มีผลงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559


คณาจารย์ที่มีผลงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558งานวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการภายใต้แนวทางการศึกษาศิลปะแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเว็บไซต์โครงการศิลปะกูเกิล
โดย รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

คลิกดู เอกสารโครงการวิจัย
โครงการสำรวจทางกายภาพของเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย
คลิกดู เอกสารโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบสนามกีฬาฟุตซอลครบวงจรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดย อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า
คลิกดู เอกสารโครงการวิจัย

งานสร้างสรรค์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ออกแบบสัญลักษณ์ตัวนำโชค “น้องพัฒน์” โดย อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
ออกแบบร้าน OTOP “ลิ่มเลียกเส็ง” โดย อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
ออกแบบตราสัญลักษณ์เสื้อ “ปกาเกอะญอ” โดย อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และภาชนะบรรจุข้าว “บ้านวังศิลา” โดย อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด

ผลงานทางวิชาการ
เทคนิคการผลิตงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
เทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย / งานสร้างสรรค์
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการเสนอทุนวิจัย
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
คลิกดู เพื่อดูรายละเอียด
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเรียนรู้เชิงรุก
คลิกดู เอกสารบทความทางวิชาการ
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
คลิกดู เอกสารบทความทางวิชาการ
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คลิกดู เอกสารบทความทางวิชาการ