Kasem Bundit University

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


อาจารย์อริยะ ทรงประไพ
E-mail : ariyaarch@gmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์
E-mail : mairanang@yahoo.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจนี ญาณะชัย
E-mail : kanjanee22@gmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
อาจารย์สุทธิดา อาขวานนท์
E-mail : suttida_bee@yahoo.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์
E-mail : Jane.Senee@gmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา
E-mail : petch2516@gmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
ผศ.ดร.อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี
E-mail : adis_idris@hotmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245