ประวัติความเป็นมา

.ศ.2531   กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้วิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) ในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภายใต้สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2531 เป็นต้นไป  ดังนั้น  จึงได้มีการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2531 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2531 วิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปลี่ยนแปลงสังกัดสาขาวิชา โดยให้สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาวิชา การออกแบบนิเทศศิลป์ เปลี่ยนเป็นสังกัดอยู่ใน “คณะศิลปกรรมศาสตร์” แทนที่คณะศิลปศาสตร์ เดิม

 

.ศ.2532   วิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง  “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” และให้เปิดดำเนินการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป และตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน ทางวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงได้ยุบเลิกชื่อเดิมของ “คณะศิลปศาสตร์” และให้เปลี่ยนสังกัดสาขาวิชาฯ โดยโอนย้ายสาขาวิชาการออกแบบ ตกแต่งภายใน และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ให้เป็นสาขาวิชาหนึ่งใน “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” ทำให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
  3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

 

.ศ.2534   หลังจากที่วิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา ทางคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ประกาศรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบ ตกแต่งภายใน ระดับปริญญาตรี ตามใบรับรองมาตรฐานการศึกษาที่ 49/2536 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2534

 

.ศ.2536   ภายหลังจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร 5 ปีการศึกษา ทางคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ประกาศรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ตามใบรับรองมาตรฐานการศึกษาที่ 23/2537 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2536

 

.ศ.2541   สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541) และได้รับอนุมัติจากสำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวง มหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

 

.ศ.2543   สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543) และได้รับอนุมัติจากสำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

 

.ศ.2544   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544) และได้รับอนุมัติจากสำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป

 

พ.ศ.2545   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากทบวง มหาวิทยาลัยในการเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ในสาขาวิชา การออกแบบตกแต่งภายใน หลักสูตรปริญญาโท ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545

 

พ.ศ.2548   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) และให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน” เป็น “สาขาวิชาออกแบบภายใน” รวมทั้งให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) โดยทั้ง 3 หลักสูตรเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548

 

พ.ศ.2554   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เป็นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาฯ ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก “สาขาวิชาออกแบบภายใน” เป็น “สาขาวิชาการออกแบบภายใน” รวมถึงเปลี่ยนชื่อย่อหลักสูตร จาก “ศป.บ.” เป็น “ศล.บ.” เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

 

พ.ศ.2555   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

 

..2556 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอนุมัติ ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) ในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอนุมัติ จึงได้มีการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

..2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยทั้งสองหลักสูตรเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

พ.ศ.2561  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาฯ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์” เป็น “สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) โดยทั้งสองหลักสูตรเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564