ยินดีต้อนรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

“เรียนรู้ พัฒนาความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และความชำนาญ อย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้ในวิชาชีพ

ควบคู่กับความกว้างไกลของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล

ฝึกฝนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทดสอบ ทดลองในการพัฒนาตัวเองจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ”

ล่าสุด : ข่าว

I am message box. Click edit button to change this text.