ยินดีต้อนรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรียนรู้ พัฒนาความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และความชำนาญ อย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้

ในวิชาชีพ ควบคู่กับความกว้างไกลของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล

ฝึกฝนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทดสอบ ทดลองในการพัฒนาตัวเองจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เร็วๆนี้

กิจกรรม