ผลงานอาจารย์

รายงานวิจัย :

 • กัญจนี ญาณะชัย. (2559). การศึกษาดัชนีฤดูกาลและแนวโน้มพลังงาน ของโรงพยาบาลเฉพาะทางของรัฐฯ ที่รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558. (รายงานวิจัย). สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.

งานสร้างสรรค์ :

 • กัญจนี ญาณะชัย. (2559). ลวดลายโค้งม้วนจากกระดาษ 384 แบบ (ต้นแบบของลวดลายโค้งม้วนกระดาษ). สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้ FLASH MODEL” โครงการมหกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (EDUCA 2016) ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ.
 • ปฐม สุทธิโรจน์. (2559). ออกแบบตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี”. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี และสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
 • ปฐม สุทธิโรจน์. (2559). ออกแบบภาชนะบรรจุข้าว “อิ่มสุข” จังหวัดอุดรธานี. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี และสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
 • ปฐม สุทธิโรจน์. (2559). ออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์”. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ ต.หนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร และสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
 • ปฐม สุทธิโรจน์. (2559). ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป “ปันทิพย์”. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ ต.หนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร และสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

รายงานวิจัย :

 • กัญจนี ญาณะชัย. (2560). การศึกษาค่าดัชนีความแปรผันที่มาจากเหตุการณ์ผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 (A Study of the Irregular Variation Indices from Electrical Energy of each Working Floor in National Cancer Institute between the Years 2007-2016). (รายงานการวิจัย). สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.

บทความวิจัย :

 • ธนาพร ทศานนท์. (2560). การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฏในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนา (A Study of the Concepts and Styles of the European in Interior Decoration of the Royal Monasteries during the Reign of King Rama V.). วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 21(2), 65-76. (TCI 2)
 • พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร. (2561). แนวทางการเรียนการสอนศิลปะการวาดภาพเหมือนคนและสัตว์ตามหลักการศาสนาอิสลาม (Guideline for Teaching Methodology on Human and Animal Portrait Drawing According to Islamic Principles). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 12(ฉบับพิเศษ), 313-323. (TCI 1)
 • สุจิรา ถนอมพร, บุญส่ง อุดมกิจโกศล และพีรพล ช้างใจกล้า. (2560). การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (The Environmental Graphic Identity Design of Behind Wat Pak Bo Community, Suan Luang District, Bangkok), การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (น.1790-1806). กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.
 • Sujira Thanomporn and Pheeraphon Changjaikla. (2018). Graphic Identity Design of Klong Suan 100 Years Market Community. I-SEEC 2018: The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. May 2nd– 4th, 2018 (pp.90-103). Kasem Bundit University, Bangkok Thailand.
 •  Tanaporn Dasânanda. (2018). The Study of concepts design and Western Styles in interior Architecture of the Royal Monasteries during the Reign of King Rama V.. I-SEEC 2018: The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. May 2nd– 4th, 2018 (pp.127-140). Kasem Bundit University, Bangkok Thailand.

บทความวิชาการ :

 • ธนาพร ทศานนท์. (2561). ปริมาตรเสมือนบนพื้นที่ว่างอันไร้ขอบเขต (Deceptive volume in endless space). วารสารศิลป์ พีระศรี, 5(2), 52-65. (TCI 2)
 • อรรณพ พลชนะ. (2561). แนวคิดการออกแบบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้อาคารสำนักเทศกิจ (Design Concept for the Bangkok Governor Residence by Adaptive Reuse City Law Enforcement Department), การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “Changing Era : What’s happening in Art & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” วันที่ 29 มีนาคม 2561 (น.65-81). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 • Sataporn D.Na-Chumphee, Thiyada Thavewat, Vanida Saengdech, Pronpan Kruaaroonrat and Wipoo Sakoat. (2018). Khao Tom Mud Package Design : The Inheritance to Local Wisdom Identity for Encourage a Strong Community Economy. I-SEEC 2018: The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. May 2nd– 4th, 2018 (pp.79-89). Kasem Bundit University, Bangkok Thailand.
 • Sataporn D.Na-Chumphee and Chalermchai Puripat. (2018). The Community Product Development in Sangkaracha Temple for Sustainability. I-SEEC 2018: The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. May 2nd– 4th, 2018 (pp.114-119). Kasem Bundit University, Bangkok Thailand.

งานสร้างสรรค์ :

 • ณัฐพล ชูลิกรณ์. (2560). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวคั่วสมุนไพรจากโครงการพลังปัญญา “ผงโรยข้าวสมุนไพร ORGANIC RICE SEASONING”. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 • ธนวัฒน์ ดีนพเก้า. (2560). การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องส่งเสริมการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน “บ้านสมวัย” มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 • ธิญาดา ทวีวัฒน์. (2560). การออกแบบสัญลักษณ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวต้มมัดตามอัตลักษณ์ของชุมชนวัดปากบ่อ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
 • ธิญาดา ทวีวัฒน์. (2560). การออกแบบบรรจุภัณฑ์ร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวต้มมัดตามอัตลักษณ์ของชุมชนวัดปากบ่อ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
 • ธิญาดา ทวีวัฒน์. (2560). การออกแบบฉลากสินค้าร้านข้าวต้มมัด “แม่ละม่อม” ชุมชนวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพฯ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวต้มมัดตามอัตลักษณ์ของชุมชนวัดปากบ่อ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

รายงานวิจัย :

 • กัญจนี ญาณะชัย. (2561). การศึกษารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (A Study of Comprehensive Architectural Program Supporting The New National Cancer Institute). (รายงานการวิจัย). สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.

บทความวิจัย :

 • เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์, อนุสรณ์ จ๋วงพานิช, ณัฐวัตร จินรัตน์ และอริยะ ทรงประไพ. (2562). การอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ. วารสารเกษมบัณฑิต, 20(พิเศษ), 56-71. (TCI 1)

บทความวิชาการ :

 • อรรณพ พลชนะ. (2561). พัฒนาการของงานเขียนทัศนียภาพกับคุณภาพการสื่อสารแนวคิดงานออกแบบ (Perspective drawing evolution and the quality of conceptual design communication). วารสารวิชาการการออกแบบสภาพแวดล้อม (JED: Journal of Environmental Design), 5(2), 130-147. (TCI 2)

งานสร้างสรรค์ :

 • ณัฐพล ชูลิกรณ์. (2561). การออกแบบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (CTIC)” (Logo Design of Combating Transnational Criminals and Illegal Immigrants Center). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 • ธนาพร ทศานนท์. (2561). ผลงานจิตรกรรม “มวลปรากฏ (Mass Appear) (“Mass Appear”, Painting)”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 “TADE 1st Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • บุญส่ง อุดมกิจโกศล. (2561). การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ “บ้านแส้” ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (Brand and Packaging Design of “Ban Sae” of Bang Kradi community, Bang Khun Thian District, Bangkok). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 • ปฐม สุทธิโรจน์. (2561). การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ “เพราะรักสุรินทร์” (Logo Design of the Community Enterprise in Ta Baeng, Prasat, Surin : “Because love Surin”). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 • ปฐม สุทธิโรจน์. (2561). การออกแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน “ภูก้อ” (Logo Design of the Community Enterprise in Ko, Li, Lamphun: “Phu Khor”). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 • สัญชัย ขุนนุช. (2561). ผลงานภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม “Sky & City” (“Sky & City”, Architecture drawing). นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 “TADE 1st Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • สัญชัย ขุนนุช. (2561). ผลงานภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม “วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (“Wat Pho: Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhalaram Ratchaworamahawihan ”, Architecture drawing)”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 “TADE 1st Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).

รายงานวิจัย :

 • อรรณพ พลชนะ. (2562). แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ (Renovation Design Guideline for The Post Office Lobby). (รายงานการวิจัย). บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด.

บทความวิจัย :

 • บุญส่ง อุดมกิจโกศล, พีรพล ช้างใจกล้า, ณัฐพล ชูลิกรณ์ และสุจิรา ถนอมพร. (2562). การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนตลาดหลวงแพ่ง 108 ปี (Electronic Sticker Design to Promote Luang Phaeng Community Market, 108th Year), การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4” วันที่ 6 กันยายน 2562 (น.230-245). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.
 • สุจิรา ถนอมพร และพีรพล ช้างใจกล้า. (2562). การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดคลองสวน (ตลาด 100 ปี) (Character Design for Cultural Communication Identity of Klongsuan Community Market (100th Year Market), การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4” วันที่ 6 กันยายน 2562 (น.246-262). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.
 • Jirawat Sookkaew and Pheeraphon Changjaikla. (2019). Reality media :The future of tourism public relations media in Thailand. The 6th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2019 (SAMIC 2019). June 13th – 14th, 2019 (pp.118-127). Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.
 • Pronpan kruaaroonrat and Sathaporn D.na-Chumphae. (2019). A study and design relaxing chair for the elderly. I-SEEC 2019: The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. November 20th – 23rd, 2019 (pp.1-13). Rajamangala University of Technology Issan, Sakon Nakhon Campus, Thailand.

บทความวิชาการ :

 • ธนา ศิริจันทร์สว่าง. (2562). แนวคิดการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ (วังสามเสน) วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร (Concept of Design For Improvement and Change of Use of Space in His Royal Highness Prince Divakaravongse Pravati (Samsen Palace ) Palace, Wachiraphayaban Subdistrict, Bangkok Metropolis). วารสารศิลป์ พีระศรี, 7(1), 134-155. (TCI 2)
 • อรรณพ พลชนะ. (2562). ที่ทำการไปรษณีย์ตามแนวคิดการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร (The Post Office According to Corporate Identity Design), การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 (น.1-19). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.
 • Surat Chitsing and Sataporn D.Na-Chumphee. (2019). Design guideline for bamboo chair integrating with rubber material from local wisdom for decorating element. I-SEEC 2019: The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. November 20th – 23rd, 2019 (pp.1-10). Rajamangala University of Technology Issan, Sakon Nakhon Campus, Thailand.
 •  Thiyada Thavewat. (2019). The Embroidery Patterns of Hmong to Creativity the Contemporary Design on Tea Cup Set. I-SEEC 2019: The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. November 20th – 23rd, 2019 (pp.1-15). Rajamangala University of Technology Issan, Sakon Nakhon Campus, Thailand.

งานสร้างสรรค์ :

 • ณัฏฐิกา ชนะภัย. (2562). Minimal Photography “Harmony”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • ณัฏฐิกา ชนะภัย. (2562). Minimal Photography “Spaces and places”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • ณัฏฐิกา ชนะภัย. (2562). Minimal Photography “Staircase composition”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • ณัฐพล ชูลิกรณ์. (2562). Digital Print “Origin of life”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • ธนาพร ทศานนท์. (2562). มวลปรากฏ หมายเลข 9. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • ธิญาดา ทวีวัฒน์. (2562). ออกแบบผลิตภัณฑ์ “ชุดกาน้ำชาม้ง”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร. (2562). ภาพวาดสีอะครีลิกสื่อผสม “วิถีของน้ำทะเล”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • สัญชัย ขุนนุช. (2562). Watercolor on paper “Canadian Rockies of Canada”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).
 • สัญชัย ขุนนุช. (2562). Watercolor on paper “Live of Switzerland”. นิทรรศการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “TADE 2nd Thailand Art and Design Exhibition” ระหว่างวันที่ 6-13 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา).

บทความวิจัย :

 • พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร และสุจิรา ถนอมพร. (2563). การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม (The Illustration Design of Thai Alphabet reading practice for Preschool children Based on Islamic Principles), การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (น.449-461). มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา (Online Conference).

สิทธิบัตร

 • ธิญาดา ทวีวัฒน์. สิทธิบัตร : การออกแบบผลิตภัณฑ์กาน้ำ. (ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์กาน้ำชาจากลวดลาย อัตลักษณ์ผ้าปักม้ง ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่)

งานสร้างสรรค์ :

 • อรรณพ พลชนะ. (2563). ออกแบบภายใน KBU Wellness Center. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ครั้งที่ 4 “สถาปัตย์นิทรรศน์: 4th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2020” ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2563 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST).
 • Janthana Banyam. (2021). Ceramic “Ceramic coffee set”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2021, 26th March – 2nd April 2021 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Nattika Chanapai. (2021). Architecture Photography “Repetition”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2021, 26th March – 2nd April 2021 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Pachara Lertpitiwatana. (2021). Picture in photo frame “Moleepariyattayakorn Building Design”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2021, 26th March – 2nd April 2021 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Pornphen Kladvaiyanate. (2021). Acrylic on Canvas “Living forest”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2021, 26th March – 2nd April 2021 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Sanchai Khunnuch. (2021). Watercolor on Paper “Bird ‘eye view in Florence, Italy”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2021, 26th March – 2nd April 2021 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Sujira Thanomporn. (2021). Photography “Color of life”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2021, 26th March – 2nd April 2021 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Surat Chitsing. (2021). Photograph Series Composition on Paper “Blue Memories in Venezia”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2021, 26th March – 2nd April 2021 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.

รายงานวิจัย :

 • กัญจนี ญาณะชัย. (2564). การประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2559-2561 ของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐฯ ในประเทศไทย ผ่านรูปแบบของดัชนีพลังงาน (2550 – 2558) (The Performance Appraisal in Electrical Energy Saving Between the Year 2016-2018 of the Thai Public Cancer Hospitals through the Figures of 2007-2015 Energy Index). (รายงานการวิจัย). สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.

บทความวิจัย :

 • กัญจนี ญาณะชัย. (2564). ศิลปะจุดจากผลึกน้ำ (Point arts from water crystals), การประชุมวิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 6. วันที่ 17 ธันวาคม 2564 (น.768-774). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (Online Conference).
 • อรรณพ พลชนะ. (2564). แนวทางการปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ (Renovation Guildline for The Post Office Lobby), การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคม สู่รากแก้วของแผ่นดิน” วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2564 (น. 1136-1148). โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพฯ (Online Conference).

บทความวิชาการ :

 • Sataporn Dee.NA-Chumphae, Chalermchai Puripat, Pathom Suthirote and Weeraphat Krittathanathip. (2021). Foot Massages Stick Products for Health from local wood. I-SEEC 2021: The 11th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. June 24th – 25th, 2021 (pp.202-209). Muban Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi, Thailand. (via ON-LINE platform)

งานสร้างสรรค์ :

 • Apichart Thavewat. (2022). “Color of Life: ARI-LAB”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Boonsong Udomkijkosol. (2022). “Niphphan. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Janthana Srisanan. (2022). “My Vase”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Nattika Chanapai. (2022). “Framing”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Pheeraphon Changjaikla. (2022). “Bang Pu Recreation Center”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Pornpan Kruaaroonrat. (2022). “Life like leaf”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Pornphen Kladvaiyanate. (2022). “Living forest”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Sanchai Khunnuch. (2022). Architecture “Architecture Quick Sketch No.1”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Sanchai Khunnuch. (2022). Architecture “Architecture Quick Sketch No.2”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Sujira Thanomporn. (2022). “The Way of life”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Surat Chitsing. (2022). “Different Perspective”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Thana Sirijansawang. (2022). “Direction of line”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.
 • Thiyada Thavewat. (2022). “Creative Culture Book Design”. International Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May – 30th June 2022 at the Institute of Arts and Culture Rajamangala University of Technology Rattanakosin (RMUTR), Nakhon Pathom, Thailand.