ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ม.ล.ประทีป มาลากุล
ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อนุสรณ์ จ๋วงพานิช
ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
aof 2564
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
B 2564
อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
boonsong 2564
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
thanaporn 2564a
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาพร ทศานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน
thiyada 2564
อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์