ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ม.ล.ประทีป มาลากุล

ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

aof 2566a
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.อภิชาติ ทวีวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
patch 2566a
อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
boonsong 2566a
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
thanaporn 2566a
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาพร ทศานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน
thiyada 2566
อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์