หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบภายใน

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศล.บ. (การออกแบบภายใน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.F.A. (Interior Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน) ปีการศึกษา 2559
 • มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณากลั่นกรองการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564
 • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564
 • สภาสถาปนิกให้การรับรองหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2559) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
 • นักออกแบบภายในของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
 • นักวิชาการด้านการออกแบบภายใน มัณฑนศิลป์ และสถาปัตยกรรมภายใน
 • นักออกแบบเครื่องเรือน
 • นักออกแบบนิทรรศการ
 • นักออกแบบอิสระ และอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 • ผู้จัดการ/การจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน และการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture