หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

Bachelor of Design Program in Creative Design

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  การออกแบบบัณฑิต (การออกแบบสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  อบ.บ. (การออกแบบสร้างสรรค์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Design (Creative Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Des. (Creative Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561
 • เริ่มเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พิจารณากลั่นกรองการขอปรับปรุงหลักสูตร เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
 • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2565

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • 2D-3D Animation & Graphic Designer
 • UX Designer / UX Design for XR Designer
 • Art Toys Designer
 • นักออกแบบสร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบรนด์
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของที่ระลึกและสินค้าพื้นถิ่น
 • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า Lifestyle
 • นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ชื่อปริญญา

การออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์
Bachelor of Design Program in Creative Design

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture