หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Fine Arts (Visual Communication Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.F.A. (Visual Communication Design)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  126  หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ.2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ พ.ศ.2559
 • เริ่มเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
 • คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 12 มกราคม 2564
 • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบนิเทศศิลป์ในสถานประกอบการของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • นักออกแบบภาพประกอบ (Illustrator)
 • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative Director)
 • นักออกแบบตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า (Logo Symbol & Trademark Designer)
 • นักออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป (Print & Editorial Designer)
 • นักออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Graphic on product & Packaging)
 • นักออกแบบตัวอักษรและจัดวางตัวอักษร (Lettering & Typographer)
 • นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity Designer)
 • นักออกแบบกราฟิกสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)
 • นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer)
 • นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia Designer)
 • นักออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Web Page Designer)
 • นักออกแบบเชิงข้อมูล (Information Designer)
 • นักออกแบบกราฟิกสื่อผสม (Mixed Media Graphic Designer)
 • ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจขนาดย่อมด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ Bachelor of Fine Arts Visual Communication Design

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture