หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): -ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): -ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): -Bachelor of Fine Arts (Visual Communication Design)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): -B.F.A.

แนวทางการประกอบอาชีพ

-นักออกแบบนิเทศศิลป์ในสถานประกอบการของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ

-นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

-นักออกแบบภาพประกอบ (Illustrator)

-ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)

-ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative Director)

-นักออกแบบตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า (Logo Symbol & Trademark Designer)

-นักออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป (Print & Editorial Designer)

-นักออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Graphic on product & Packaging)

-นักออกแบบตัวอักษรและจัดวางตัวอักษร (Lettering & Typographer)

-นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity Designer)

-นักออกแบบกราฟิกสิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic Designer)

-นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer)

-นักออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia Designer)

-นักออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Web Page Designer)

-นักออกแบบเชิงข้อมูล (Information Designer)

-นักออกแบบกราฟิกสื่อผสม (Mixed Media Graphic Designer)

-ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจขนาดย่อมด้านการออกแบบนิเทศศิลป์

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ Bachelor of Fine Arts Visual Communication Design

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture