หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Program in Bachelor of Architecture

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  สถ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Architecture
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Arch.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  166  หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  • เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
  • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีตัวแทนจากวิชาชีพ (สภาสถาปนิก) ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พิจารณากลั่นกรองการขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
  • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  • นักบริหารโครงการและการก่อสร้าง
  • นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางด้านการออกแบบ
  • นักออกแบบในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  • อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture