หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Program in Bachelor of Architecture

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  สถ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Architecture
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Arch.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  153  หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยมีตัวแทนจากวิชาชีพ (สภาสถาปนิก) ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พิจารณากลั่นกรองการขอปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
 • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
 • นักบริหารโครงการและการก่อสร้าง
 • ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
 • ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่งานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้บริหารสายงานอาชีพด้านงานสร้างสรรค์
 • นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางด้านการออกแบบ
 • นักออกแบบในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 • อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture