Kasem Bundit University

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์


อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์
E-mail : krate23@gmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
E-mail : p110418@gmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์
E-mail : pronpan.k@hotmail.com
เบอร์ติดต่อภายใน
วิทยาเขตพัฒนาการ :
1208
วิทยาเขตร่มเกล้า :
2245