การจัดการความรู้ (KM)

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวม จัดการ หรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ได้จากเอกสาร ทฤษฏี คำนิยาม วิธีการปฏิบัติ หรือการแสวงหา

ความรู้โดยการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม (Explicit Knowledge) และนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ สามารถเข้าถึง

ชุดความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ และนำมาพัฒนาตนเอง คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ด้านการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต :


ด้านการวิจัย :