คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562
Read More