คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา "ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ กาน้ำ"
Read More