คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2564 1. นางสาวทิพอาภรณ์ ปฐมนุพงศ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.84 2. นางสาวโซนียา พุจวารี บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)...
Read More
💐🌸ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สัญชัย  ขุนนุช เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลสีน้ำนานาชาติ Korat International watercolor 2022
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สัญชัย ขุนนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสผลงาน "เรือนเกย โคราช" ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลสีน้ำนานาชาติ Korat International watercolor 2022 ร่วมกับศิลปินชาวไทย และต่างประเทศกว่า 500 ผลงาน เพื่อเผยเเพร่การท่องเที่ยว วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2565 ณ The Mall...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมยกร่าง "หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์" เนื่องด้วยครบกำหนดในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยท่านผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2. คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการนิตยสาร Art4D, คณะกรรมการตัดสินรางวัล DEmark, ผู้อำนวยการเทศกาลออกแบบบางกอก (Bangkok Design Festival)...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 1. นางสาวสุธาสินี  สวัสดี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00 2. นางสาวกวิยา  อัมพวันเวรุจจนา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00 3. นางสาวนัสจรี  มาลัยเรือง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00 4. นางสาวชยาภา  แสงเจริญ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน...
Read More
ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้ (more…)
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อภิชาติ  ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Excellence Award (Creative Works : Design) ผลงาน “Color of Life: ARI-LAB” ในงาน International of Art, Design and Architecture Exhibition 2022, 20th May -...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สัญชัย ขุนนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานศิลปะเด็กในระดับนานาชาติ ประเทศจอร์เจีย ในงาน 2nd Tbilisi International Children Art Festival 2022 April 1 – 10 , 2022 Tbilisi, Georgia
Read More
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ทั้ง 3 ท่าน 1. นางสาวกชกร สุนทรากร บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.86 2. นางสาวพริมาภรณ์ วิทยาสุข บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีผลงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้ (more…)
Read More