คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2565 1. นางสาวรัตนกริช เรืองฤทธิ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.93 2. นางสาวมนัสวี แมนุ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2567
Read More
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 1). นางสาววากีอ๊ะห์  อาดัม และ 2). นางสาวกัญญาณัฐ  ปรางบาง เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "Startup Thailand League 2023" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง : อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange - K) จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...
Read More
อาจารย์อริยะ ทรงประไพ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด "ปริศนาธรรมในงานสถาปัตยกรรม"      
Read More
      ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้ (more…)
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 1. นางสาวจันทาทิพย์  จันทรัตน์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการเรียน 3.79 2. นางสาวพุทธพร  อภิธันยาศับ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91 3. นางสาววชิราภรณ์  นฤวรวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91 4. นางสาวอทิตยา  มะเขือเทศ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา "ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ กาน้ำ"
Read More
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2564 1. นางสาวทิพอาภรณ์ ปฐมนุพงศ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.84 2. นางสาวโซนียา พุจวารี บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สัญชัย ขุนนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสผลงาน "เรือนเกย โคราช" ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลสีน้ำนานาชาติ Korat International watercolor 2022 ร่วมกับศิลปินชาวไทย และต่างประเทศกว่า 500 ผลงาน เพื่อเผยเเพร่การท่องเที่ยว วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ และศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2565 ณ The Mall...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมยกร่าง "หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์" เนื่องด้วยครบกำหนดในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยท่านผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2. คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการนิตยสาร Art4D, คณะกรรมการตัดสินรางวัล DEmark, ผู้อำนวยการเทศกาลออกแบบบางกอก (Bangkok Design Festival)...
Read More