คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564 1. นางสาวสุธาสินี  สวัสดี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00 2. นางสาวกวิยา  อัมพวันเวรุจจนา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00 3. นางสาวนัสจรี  มาลัยเรือง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00 4. นางสาวชยาภา  แสงเจริญ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน...
Read More
ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้ (more…)
Read More