คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2565 1. นางสาวรัตนกริช เรืองฤทธิ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.93 2. นางสาวมนัสวี แมนุ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2567
Read More
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 1). นางสาววากีอ๊ะห์  อาดัม และ 2). นางสาวกัญญาณัฐ  ปรางบาง เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "Startup Thailand League 2023" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง : อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange - K) จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...
Read More
อาจารย์อริยะ ทรงประไพ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด "ปริศนาธรรมในงานสถาปัตยกรรม"      
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "GROWTH MINDSET FOR SUCCESS: การเติบโตทางความคิดเพื่อความสำเร็จ" บรรยายโดย คุณอภินันท์ พงษ์เมธากุล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ณ ห้อง R2532 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต...
Read More
      ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้ (more…)
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 1. นางสาวจันทาทิพย์  จันทรัตน์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการเรียน 3.79 2. นางสาวพุทธพร  อภิธันยาศับ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91 3. นางสาววชิราภรณ์  นฤวรวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91 4. นางสาวอทิตยา  มะเขือเทศ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน...
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา "ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ กาน้ำ"
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (KBU) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานสถาปนิก'66 ภายใต้แนวความคิด "ตำถาด : Time of Togetherness" ระหว่างวันที่ 25 - 30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Read More
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2564 1. นางสาวทิพอาภรณ์ ปฐมนุพงศ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.84 2. นางสาวโซนียา พุจวารี บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)...
Read More