คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สัญชัย ขุนนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานศิลปะเด็กในระดับนานาชาติ ประเทศจอร์เจีย ในงาน 2nd Tbilisi International Children Art Festival 2022 April 1 – 10 , 2022 Tbilisi, Georgia
Read More
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ทั้ง 3 ท่าน 1. นางสาวกชกร สุนทรากร บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.86 2. นางสาวพริมาภรณ์ วิทยาสุข บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง...
Read More