นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ 1). นางสาววากีอ๊ะห์  อาดัม และ 2). นางสาวกัญญาณัฐ  ปรางบาง เข้าร่วมแข่งขันโครงการ "Startup Thailand League 2023" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง : อาคารเคเอกซ์ (Knowledge Exchange - K) จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...
Read More
อาจารย์อริยะ ทรงประไพ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด "ปริศนาธรรมในงานสถาปัตยกรรม"      
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "GROWTH MINDSET FOR SUCCESS: การเติบโตทางความคิดเพื่อความสำเร็จ" บรรยายโดย คุณอภินันท์ พงษ์เมธากุล ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ณ ห้อง R2532 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต...
Read More
      ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้ (more…)
Read More
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 1. นางสาวจันทาทิพย์  จันทรัตน์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการเรียน 3.79 2. นางสาวพุทธพร  อภิธันยาศับ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91 3. นางสาววชิราภรณ์  นฤวรวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91 4. นางสาวอทิตยา  มะเขือเทศ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน...
Read More