เด็กเป็ด เพราะเป็ดทำได้ทุกอย่าง

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” 62  “DEC DUCK DESIGN” ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *