💐🌸ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *