💐🌺ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2562-2563

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ทั้ง 3 ท่าน

1. นางสาวกชกร สุนทรากร
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.86

2. นางสาวพริมาภรณ์ วิทยาสุข
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.80

3. นางสาวซาบีน่า มาหาจาน
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 รางวัลเหรียญทอง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.81

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *