คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีผลงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย  และ 2. อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร 2. อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล 3. อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า และ 4. อาจารย์สุจิรา ถนอมพร

สาขาวิชาการออกแบบภายใน :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 3. อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 4. อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ และ 5. อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ :  1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2. อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ 3. อาจารย์จันทณา บานแย้ม และ 4. อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *