💐🌺ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

1. นางสาวสุธาสินี  สวัสดี
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00

2. นางสาวกวิยา  อัมพวันเวรุจจนา
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00

3. นางสาวนัสจรี  มาลัยเรือง
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00

4. นางสาวชยาภา  แสงเจริญ
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 4.00

5. นางสาวณิชากร  นิลสุวรรณากุล
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ผลการเรียน 3.91

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *