ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมยกร่างหลักสูตร “นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมยกร่าง “หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์” เนื่องด้วยครบกำหนดในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยท่านผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2. คุณประธาน ธีระธาดา
บรรณาธิการนิตยสาร Art4D, คณะกรรมการตัดสินรางวัล DEmark, ผู้อำนวยการเทศกาลออกแบบบางกอก (Bangkok Design Festival)
3. คุณวริทธิ ตีรประเสริฐ
นักจัดการความรู้อาวุโส รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)

โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม

#ออกแบบผลิตภัณฑ์ #ออกแบบเกษม #สถาปัตย์เกษม #KBU #ปรับปรุงหลักสูตร #Dek66

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *