🌸🌼🌹 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์ เนื่องในโอกาสได้รับการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

เนื่องในโอกาสได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
“ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ กาน้ำ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *