ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประเภทที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565

1. นางสาวจันทาทิพย์  จันทรัตน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการเรียน 3.79

2. นางสาวพุทธพร  อภิธันยาศับ
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91

3. นางสาววชิราภรณ์  นฤวรวงศ์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91

4. นางสาวอทิตยา  มะเขือเทศ
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91

5. นางสาวรุจิรา  ดีบริสุทธิ์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลการเรียน 3.91

6. นางสาวอรุณรัตน์  ศิริรูป
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ผลการเรียน 4.00

7. นางสาวปาริษา  มาศโอสถ
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการเรียน 3.75

   

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *