คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีผลงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

 

ตามนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายมุ่งเน้นผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565 มีคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ ดังนี้

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ :  1. รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย  3. อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ 4. พชร เลิศปิติวัฒนา 5. อาจารย์วนิดา แสงเดช และ 6. อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย

สาขาวิชาการออกแบบภายใน :  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 3. อาจารย์สัญชัย ขุนนุช และ 4. อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ :  1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2. อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ และ 3. อาจารย์สุจิรา ถนอมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *